Profesori Tehničkog Fakulteta Univerziteta Singidunum su povratnici iz inostranstva. Oni su svoje doktorate završili na prestižnim svetskim i evropskim univerzitetima!
Naši profesori čine skladan i uigran tim. Tim, koji neumorno radi na stalnom osavremenjivanju i primeni najmodernijih metoda podučavanja studenata. Uvek su spremni da studente koji žele da nauče više i praktično primene stečeno znanje podrže svojim višegodišnjim iskustvom, i mentorskim radom.

 

Milan Milosavljević 

Dr Milan Milosavljević je diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1976. godine, kao najbolji student generacije. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1979. , odnosno 1982. godine. Tokom 1987/1988 i 1997. godine bio je viziting profesor na Kornel Univerzitetu, Itaka, USA i Univerzitetu Pariz XIII, Pariz, Francuska. Od 1982. do 2003. godine bio je pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad Instituta za primenjenu matematiku i elektroniku u Beogradu, odgovoran za sve naučnoistraživačke projekte instituta. Od 2002. radi na Univerzitetu Singidunum, i trenutno je dekan Tehničkog fakulteta.  Njegove oblasti ekspertize su prepoznavanje oblika, veštačka inteligencija, digitalna obrada signala, mašinsko učenje, diskretna optimizacija, kriptoanaliza i zaštita informacija. Publikovao je preko 400 naučnih radova i bio mentor preko 27 doktorskih disertacija.

 

 

Milan Tuba

Milan Tuba rođen je 1952 u Lučanima. Formalno obrazovanje ima u oblastima matematike, kompjuterskih nauka i elektrotehnike (stepeni B.S. matematike, M.S. matematike, M.S. kompjuterskih nauka, M.Ph. kompjuterskih nauka, Ph.D. kompjuterskih nauka Univerzitata u Beogradu i New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences i posdiplomski kursevi elektrotehnike Vanderbilt University). Od 1976 godine do danas je u univerzitetskim zvanjima: asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, asistent na Vanderbilt University, New York University, docent elektrotehnike na Cooper Union, docent i profesor na Matematičkom fakultetu i profesor i dekan na Fakultetu za kompjuterske nauke, profesor i šef Departmana za matematičke nauke, Državni univerzitet u Novom Pazaru profesor i prorektor za saradnju sa strnim univerzitetima, Univerzitet Singidunum. Držao kurseve na osnovnim, master i doktorskim studijama iz preko 20 kurseva na univerzitetima u zemlji i inostranstvu iz svih oblasti, hardvera i softvera, teorijske i primenjene, računarstva, elektrotehnike i matematike. Naučna oblast kojom se bavi je Kompjuterske nauke, Veštačka inteligencija, Stohastički i heuristički optimizacioni algoritmi sa primenama, posebno u oblastima računarskih mreža i procesiranja digitalnih slika. Član ACM, IEEE, AMS, SIAM, IFNA.

 

 

Vladimir Matić 

Dr Vladimir Matić je završio osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorske studije na prestižnom univerzitetu KU Leuven u Belgiji. Tema njegove doktorske disertacije bila je razvoj matematičkih algoritama koji automatizuju interpretaciju signala elektroencefalograma kod novorođenih beba. Više o tome možete pročitati ovde: https://neoguard.net. Tokom 2014. i 2015. godine, bavio se razvojem Data Science Startup – a. Sfera njegove naučne ekspertize su mašinsko učenje – veštačka inteligencija, digitalna obrada biomedicinskih signala i automatika. Na Univerzitetu Singidunum radi kao docent Tehničkog fakulteta od 2015. godine, a trenutno se nalazi na poziciji prodekana Tehnničkog fakulteta.

 

 

Marko Tanasković 

Dr Marko Tanasković je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu ETH u Cirihu. Tema njegove doktorske disertacije bila je primena inteligentnih upravljačkih algoritama u industriji. Dve godine je radio u firmama ABB i maxon motor u Švajcarskoj na komercijalnoj implementaciji rezultata svog doktorata. Posle sedam godina studiranja i rada u Švajcarskoj od septembra 2016. godine, vratio se u Srbiju i sada je docent na Tehničkom fakultetu Univerziteta Singidunum.

 

 

Žarko Milošević

Dr Žarko Milošević je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) u Lozani, Švajcarska iz oblasti softverskog inženjerstva. Tema njegovog interesovanja u toku doktorskih studija bili su distribuirani programski algoritmi. Žarko ima trogodišnje radno iskustvo u Švajcarskom IT sektoru. Žarko Milošević postao je deo našeg tima na Tehničkom fakultetu 2017. godine.

 

 

Dr. Marina Marjanović

Marina Marjanović 

Dr Marina Marjanović je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu Universidad Politecnica de Madrid (UPM) u Madridu. Četiri godine je bila stipendista poznate španske telefonske kompanije Telefonica Moviles. Nakon završenog doktorata, radila je u industriji u velikoj IT kompaniji Indra na razvoju opreme za kontrolu avio saobraćaja. Nakon devet godina studiranja i rada u Madridu od septembra 2013. godine, vratila se u Beograd i sada je docent na Tehničkom fakultetu Univerziteta Singidunum.

 

 

Miloš Stanković

Dr Miloš Stankovic je diplomirao na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. Od 2002. do 2006. godine bio je stalno zaposlen u Institutu za telekomunikacije i elektroniku “IRITEL”, Beograd. Doktorirao je 2009. godine na University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) u SAD, u oblasti umreženih upravljackih sistema. Bio je istraživac saradnik u Coordinated Science Laboratory na UIUC od 2006. do 2009. Od 2009. do 2012. godine bio je posledoktorski naucni istraživac na KTH Royal Institute of Technology, Stokholm, Švedska. Od 2012. godine angažovan je kao saradnik Inovacionog centra Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao dobitnik prestizne Marija Kiri istrazivacke stipendije Evropske unije. Od 2017. zaposlen je na Tehnickom fakultetu, Univerzitet Singidunum, Beograd, u zvanju docent. Od 2015. god je clan IEEE Control Systems Society Conference Editorial Board–a. Oblasti njegovog istraživackog rada su: decentralizovano automatsko donošenje odluka, umreženi upravljacki sistemi, mašinsko ucenje, teorija dinamickih igara i optimizacija, sa primenama na mobilne senzorske mreže, internet stvari, Cyber-Physical sisteme, i analizu velikih podataka.

 

 

Ana Milošević

Msc. Ana Milošević je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za Telekomunikacije, a master studije iz oblasti dizajniranja embedded sistema na Advanced Learning and Research Institute (ALaRI) na fakultetu za Informatiku Univerziteta u Luganu, Švajcarska. Ana ima 10 godina inženjerskog radnog iskustva u HW/SW kompaniji Logitech u Švajcarskoj gde je poslednjih nekoliko godina radila na poziciji Senior software engineer – a, gde su joj glavne aktivnosti bile vezane za arhitekturu sistema kao i dizajn, implementacija i testiranje embedded sistema. Ana se pridružila timu mladih stručnjaka na Tehničkom fakultetu 2017. godine.

 

 

Mlađan Jovanović

Dr. Mlađan Jovanović je završio osnovne studije na Vojno-tehničkoj akademiji, a magistarske i doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema njegove doktorskedistertacije bila je razvoj kontekstno-osetljivih korisničkih interfejsa u domenu softverske kontrolne stanice za bespilotnu letelicu. Osam godina radio je u razvoju interaktivnih računarskih sistema. U periodu od 2013 do 2018 je radio kao istraživač i predavač na Univerzitetu u Trentu, i kao gostujući istraživač na Northumbria Univerzietu u Njukaslu i Univerzitetu Edinburg. U toku istog perioda je imao Marie Curie Experienced Researcher stipendiju. Oblasti njegovog interesovanja i rada obuhvataju dizajn interaktivnih računarskih sistema, društveno računarstvo, tehnologije za zdrav stil života, i računarstvo igara.

 

 

Angelina Njeguš

Prof. dr Angelina Njeguš je završila osnovne studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer za informacione sisteme. Kao stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije, završila je magistarske studije na istoimenom fakultetu, gde je radila i kao saradnik za naučno-istraživački rad u laboratoriji za računarsku integrisanu proizvodnju. 2000-te godine počinje da radi u timu za razvoj Virtuelnog univerziteta – MTVU, te je tema doktorske disertacije bila razvoj i primena arhitekture, algoritama i apleta za razvoj MTVU platforme, koju je odbranila 2003. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Pored rada na fakultetu, sarađuje sa privredom, radila je i kao konsultant u IBM kompaniji, učestovala kao developer ili rukovodioc na projektima razvoja transakcionih i inteligentnih sistema. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2005-te godine, gde se trenutno, kao redovni profesor, bavi primenom algoritama mašinskog učenja, posebno deep learning algoritama u prepoznavanju obrazaca, kao i razvojem Big Data Analytics sistema.

 

 

Miodrag Živković

Dr Miodrag Živković je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine, na smeru Računarska tehnika i informatika. Doktorirao je na istom fakultetu 2014. godine, na smeru Softversko inženjerstvo. Tema njegove doktorske disertacije bila je simulacija rada bežičnih senzorskih mreža. Miodrag je 11 godina bio zaposlen u beogradskom odseku firme P3 communications, čije je sedište u Ahenu, Nemačka. Radio je na projektima testiranja softvera mobilnih telefona u državama Evrope, Azije i Afrike, na pozicijama test inženjera, a kasnije i tim lidera. Nakon toga se bavio razvojem softvera i Java aplikacija za Android kao senior programer i vođa projekta. Na kraju je više godina bio na poziciji vođe sektora za istraživanje i razvoj i konsultanta za testiranje softvera u okviru iste kompanije. Sfera njegove naučne ekspertize su objektno orijentisano programiranje, programski jezici Java, C++ i C#, razvoj veb aplikacija, razvoj mobilnih aplikacija, testiranje softvera i osiguravanje kvaliteta. Na Univerzitetu Singidunum radi kao docent od 2016. godine.

 

 

Nikola Savanović

Nikola Savanović, master, završio je osnovne studije na Fakultetu za informatiku i računarstvo 2013. godine, master studije na Univerzitetu Singidunum 2016. godine. Student je doktorskih studija na Univerzitetu Singidunum na smeru Napredni sistemi zaštite. Njegovo interesovanje je tokom osnovnih akademskih studija bilo usmereno ka računarskim mrežama i zaštiti računarskih mreža, pa je pre završetka studija i nakon završetka osnovnih studija započeo radno iskustvo u domaćim kompanijama u sektorima telekomunikacija. Od kraja 2014. godine je deo tima Računarskog centra Univerziteta Singidunum, pored učestvovanja u nastavi, radi kao IT podrška za potrebe Univerziteta Singidunum.

 

 

Nebojša Bačanin Džakula

Nebojša Bačanin Džakula je doktorirao 2015. godine na Matematičkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti računarstva. Tema njegove doktorske disertacije je bila „Unapređenje hibridizacijom metaheuristika inteligencije rojeva za rešavanje problema globalne optimizacije “. Na tezi je aktivno radio sa svojim mentorom, prof. dr Milanom Tubom, jednim od najvećih svetskih stručnjaka iz oblasti prirodom-inspirisanih algoritama i sa uglednim svetskim stručnjakom, profesorom Xin-She Yang sa Cambridge/Middlesex Univerziteta u Velikoj Britaniji, koji je tvorac nekoliko algoritama inteligencije rojeva. Nebojša Bačanin Džakula je objavio više od 70 naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima indeksiranim na SCI listi (Thomson Reuters ISI), Scopus-u i MathSciNet-u, kao i na međunarodnim konferencijama indeksiranim u Web of Science, Scopus i IEE Xplore. Nebojša Bačanin Džakula je aktivni rezencent za vodeće međunarodne časopise (indeksirane na SCI listi) i za vodeće međunarodne konferencije, kao i aktivni učesnik na Projektu III-44006 iz programa integralnih interdiscipliranih istaživanja. Njegove glavne oblasti eksperitze su metaheuristička optimizacija, metaheuristike inteligencije rojeva, prirodom-inspirisani algoritmi, evolutivno računarstvo i klaud računarstvo. Osim naučnog iskustva, Nebojša Bačanin Džakula poseduje i preko 30 industrijskih sertifikata poznatih globalnih vendora iz domena računarstva – Microsoft, HP, Oracle, CompTIA i LPI. Na Univerzitetu Singidunum radi kao docent od 2018. godine, a trenutno se nalazi na poziciji prodekana na Fakultetu za informatiku i računarstvo.